စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴပြဲေတာ္