ဦးသုမဂၤလ (ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) ၏ တရားပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ (17/10/2014)