ဝါးခ်က္ ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး၏ ထာဝရေငြပင္ စုေပါင္းေစ်းေရာင္းပဲြ (14 June 2015)