အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပဲြ (12 July 2015)