မဂၤလသုခဝိဟာရ လစဥ္ျမန္မာအစားအစာ စုေပါင္းေစ်းေရာင္းပြဲ