လစဥ္ ျမန္မာအစားအစာ စုေပါင္းေစ်းေရာင္းပြဲ - 30 July 2017