သာသနေသာဘိဏီ သိမ္ေတာ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ျခင္း သမုိင္းေမာ္ကြန္း