နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ အလွဴေတာ္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ