"ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္မႈ" ရံပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ စာရင္းခ်ဳပ္ အစီရင္ခံလႊာ