မိုးကုတ္ဝိပႆနာေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္တရားစခန္းပဲြ - ၁၂-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၁၇-၁၁-၂၀၁၁