သာသနာ႔ ေသာဘိဏီ သိမ္ေတာ္ဖြင္႔ပြဲ သိကၡာထပ္ ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳ အလွဴေတာ္မဂၤလာ